Stručni tim

ŠTO JE STRUČNI TIM?

To su stručnjaci različitih profila koji sudjeluju u radu s djecom, kao potpora odgojiteljima i roditeljima. Naš stručni tim čine 2 psihologa, pedagog i logoped te viša medicinska sestra.

ULOGA ČLANOVA STRUČNOG TIMA U VRTIĆU

PEDAGOG

Rad stručnog suradnika pedagoga najvećim se dijelom odnosi na planiranje i ostvarivanje cjelokupnog konteksta predškolske ustanove tj. na promišljanje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa uz kreiranje primjerenog prostornog, materijalnog i socijalnog okruženja koje potiče dijete na aktivno učenje.

Pedagog prema svojim zadaćama intenzivno radi i na stvaranju uvjeta za poticanje razvoja i jačanje profesionalnih kompetencija odgojitelja sa ciljem boljeg razumijevanja razvoja djeteta, planiranja i vrednovanja razvojnih zadaća i aktivnosti u skladu s dobi i individualnim potrebama djece te praćenja, dokumentiranja i vrednovanja cjelokupnog odgojno-obrazovnog procesa.

U okviru međusobne suradnje svih čimbenika odgojno-obrazovnog procesa, pedagog teži ostvarivanju i jačanju partnerskih odnosa roditelja, odgojitelja i stručnih suradnika kroz različite oblike rada s roditeljima i odgojiteljima. Jedna od primarnih zadaća jest upoznavanje roditelja s načinom rada i učenja djeteta u vrtiću čime postižemo temelje za bolje razumijevanje i pružanje podrške cjelovitom razvoju djeteta.

PSIHOLOG

U radu s djecom psiholog prati psihofizički razvoj i napredovanje pojedinačnog djeteta (praćenjem prilagodbe, opažanjem u skupini, individualnom procjenom…); provodi identifikaciju teškoća u razvoju i potencijalne darovitosti te prilagodbu redovitog programa individualnim potrebama djece; radi na zaštiti dobrobiti djece (prevencija emocionalnih teškoća, zlostavljanja, zanemarivanja i sl.); provodi intervencije u stresnim i kriznim situacijama (bolest, gubitak, razvod roditelja i sl.).

U radu s roditeljima psiholog informira roditelje o rezultatima praćenja i procjene djeteta; pruža edukaciju, podršku u razvoju roditeljskih kompetencija te pomoć u rješavanju specifičnih teškoća vezanih za razvoj djeteta i prevladavanju kriza kroz savjetodavne razgovore i tematske roditeljske sastanke.

Psiholog surađuje s odgojiteljima pri praćenju razvoja djece, utvrđivanju i zadovoljavanju specifičnih odgojno – obrazovnih potreba djece te poticanju kompetencija djece; surađuje s odgojiteljima u radu s roditeljima, kroz planiranje i provedbu individualnih i grupnih sastanaka; jača kompetencije odgojitelja za refleksiju i samorefleksiju; provodi individualno i grupno stručno usavršavanje iz područja psihologije.

LOGOPED

Logoped je stručni suradnik u vrtiću koji u suradnji sa ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa prati i potiče razvoj komunikacijskih i jezično-govornih vještina djeteta. Provodi logopedske tretmane s ciljem detektiranja, prevencije i otklanjanja jezično-govornih i komunikacijskih smetnji te kada je potrebno, zajedno s ostalim članovima stručnog tima, upućuje dijete na daljnje, cjelovite postupke dijagnostičke obrade i postupke u specijaliziranim ustanovama.

Logoped detektira, prati i djeluje u slučajevima kada dijete ne govori, a razvojno je to očekivano, kada ne izgovara pravilno glasove, govori kratkim i jednostavnim rečenicama, govori gramatički nepravilno oblikovanim rečenicama, ne prati jednostavne i/ili složenije naloge, kada postoje teškoće u predvještinama čitanja i pisanja te predmatematičkim vještinama, teškoće u razumijevanju, ako zbog teškoća u svrhu komunikacije dijete koristi nepoželjne oblike ponašanja, ako ima teškoće gutanja, žvakanja…

ZDRAVSTVENI VODITELJ

Zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću:

  • sudjeluje u planiranju i programiranju zdravstvene zaštite djece u odgojno obrazovnom procesu predškolskog odgoja
  • sudjeluje u stvaranju organizacijskih uvjeta za provođenje njege i zdravstvene zaštite djece te provođenju sigurnosnih mjera
  • pridonosi stvaranju optimalnih uvjeta za boravak i zadovoljavanje primarnih potreba djece u dječjem vrtiću, te unapređuje kvalitetu življenja
  • sudjeluje u procjeni psihofizičkog razvoja i praćenju zdravlja djece
  • prati akutne bolesti djece i epidemiološke indikacije
  • prati provođenje njege i osamostaljivanje djece u higijensko kulturnim navikama
  • pružanje prve pomoći kod akutnih stanja i ozljeda
  • prati i unapređuje proces prehrane prema standardima djece predškolske dobi
  • provodi zdravstveni odgoj djece i educira odgojitelje i ostale zaposlenike o svim važnim zdravstvenim temama.

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili nedoumicu obratite nam se s povjerenjem. Konzultacije se dogovaraju individualno.

Elektroničkim putem:

Pedagog:
Psiholog:
Logoped:
Zdravstveni voditelj: